Müteahhit iskan almıyor ne yapabilirim ?

İskan belgesi; binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten; ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.

Bir yapının inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediyeye yapının tamamlandığını ve iskan belgesinin alınmak istendiğinin bildirilmesi gerekiyor.

İskan belgesini, müteahhitin alması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda inşaatı projesine uygun olarak bitirmediği için veya ssk gibi borçlarını ödemediği için müteahhit iskan alamıyor. Bu durumda “Müteahhit iskan almıyor ne yapmalıyım?” diyorsanız, hemen yanıtlayalım.

Müteahhite karşı dava açılabiliyor. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan izni alınmış şekilde tamamlamadığı sürece, iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemiyor.

Konuyla ilgili yargıtay kararı aşağıdadır.

T.C.

YARGITAY

15. Hukuk Dairesi

E:2003/2495

K:2003/5405

T:12.11.2003

ESER SÖZLEŞMESİ

İSKAN MÜSAADESİNİN ALINMAMIŞ OLMASI

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU

Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan izni alınmış şekilde tamamlamadığı sürece, iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimim yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyemez.

818 s. BK. m. 355-371

Mahalli mahKemesimden verilen hükmün duruşmalı olarak Temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresi icinde verildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşuluP düşünüldü:
Dava, inşaat yapımı bedeli karşılığı devri kararlaştırılan tapunun iptali ile davacı adına tescili istemine ilişkin olup, mahkemece kabulüne karar verilmiş, karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasındaki 8.11.1989 gün ve 28538 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki sözleşmede davacı yüklenici, davalının Turgutreis’de bulunan 6 pafta 3427 nolu parseli üzerine projesine uygun bina yapımını yükümlenmiş, yapım bedeli olarak da yine davalıya ait aynı mevkiide bulunan 3428 nolu parselin devri kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 2. maddesinde inşaatın, anahtar teslimi şeklinde tamamlanacağı, sadece ikinci katta bir konutun kabası bitmiş haliyle teslim edileceği, 4. maddesinde, inşaatla ilgili tüm masraf ve giderlerin tamamının müteahhit tarafından karşılanacagı belirtilmiş, 9. madde de ise inşaatların iskan müsaadesi müteahhit tarafından, tüm masrafı müteahhite ait olmak üzere alınacaktır denilmiştir.
Sözlesmenin bu maddelerine gore, yuklenicinin edimini yerıne getirmiş kabul edilebilmesi için, iskan müsaadesi alınmış şekilde binayı teslimi gerekmektedir. Daha açığı yüklenici, sözleşmeye uygun olarak binayı iskan alınmış şekilde tamamlamadığı sürece iş bedeli olarak kararlaştırılan arsa tapusunu istemeye haklı kabul edilemez. Kendi edimini yerine getirmeyen taraf karşı taraftan edimin yerine getirmesini isteyemez. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde, inşaatın iskan raporunun düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu husus acıklığa kavusturulmadan yuklenicinin edimini ifa ettiği kabul edilemeyecegine gore, iskan belgesınin alınıp alınmadığı araştırılmalı, iskan izni alınmış ise şimdiki gibi dava kabul edilmeli, aksi durumda henüz bedele (tapu istemine) hak kazanmadığından davanın reddine karar verilmelidir. Eksik incelemeyle davanın kabulü doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 275.000.000 lira duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, 12.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.