Ortak alan sigortası nedir ? Neleri kapsar

ORTAK ALAN SİGORTA KAPSAMI

Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte ve bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.

site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.
Ortak alanlar, binada dairesi bulunan herkesin kullandığı alanlar olup, Yasal tanımlara göre;

634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:

Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
‘Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:
‘Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.’
Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

• Yangın ( İnfilak , Yıldırım dahil)
• Deprem
• Sel su baskını
• Deprem ve sel dışındaki diğer dogal afetler (Fırtına)
• GLKHHKNH + Terör
• Toprak kayması – kazı sonucu toprak kayması
• Kasa Yangın
• Dahili su
• Duman
• Kara –Hava –Deniz taşıt çarpması
• Kar Ağırlığı
• Enkaz Kaldırma Masrafları
• Yangın mali Sorumluluğu ( Limitli )
• Yangın mali Sorumluluğu ( Ek teminat )
• İş durması
• Taşınan para
• Emniyeti Suistimal
• Hırsızlık
• Kasa hırsızlık
• Cam kırılması
• Makine kırılması
• Elektronik cihaz
• Ferdi kaza
• İşveren sorumluluk
• Üçüncü şahıs sorumluluk
• Asansör sorumluluk
Yangın
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.

Deprem
Bu teminat, deprem, deniz depremi ve yanardağ püskürmesi neticesinde sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları teminat altına alınır.
Sel ve Su baskını
Su baskınları, deniz kabarmaları (gelgit ve tsunami hariç), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu, sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altına alınır.
Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucunda meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin, sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.
Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin, kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen, yangın ve infilak sonucu hariç, bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.
Terörizm
Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınır.

Yer kayması
Sigortalı binanın inşa edildiği arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar teminat altına alınır.

Kazı sonucu yer kayması
Yangın Sigortası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen direkt maddi zararları teminat altına alır. İş bu teminat toplam sigorta bedelinin % 5’i ile sınırlı olup maddi sorumlulukları kapsamaz.

Kasa Yangın
Sigorta konusu kıymetlerin ateşe dayanıklı kasalarda saklanması şarttır.

Dahili Su
Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar teminat altındadır.
Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınır.

Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.
Kara taşıtları çarpması
Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Hava taşıtları düşmesi
Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir.

Deniz taşıtları çarpması
Motorlu veya motorsuz deniz araçlarının sigortalı mallara çarpması neticesinde meydana gelebilecek maddi zarar teminat altına alınır.
Kar ağırlığı
• Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
• Kar ağırlığı nedeniyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki sigortalı şeylerde kar, dolu veya
Enkaz kaldırma giderleri
Poliçede belirtilen Yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarları ile ilgili olarak yapılması gereken yerinden kaldırma, sökme ve yıkım masrafları bina ve muhteviyata ilişkin sigorta bedelleri toplamının % 4’üne kadar teminat verilmiştir.

Yangın Mali Sorumluluk ve Ek teminatlar
İş bu Yangın Mali Sorumluluk Klozu ile aşağıda belirtilen teminatlar, poliçede belirtilmiş tutarlarla sınırlı olmak üzere poliçeye dâhil edilmiştir. Her halükarda, zarardan anlaşılması gereken ;
• Kiracı Mali Sorumluluk: Kiracı olarak bulunan bina ya da konutlarda, Sigortalının (kiracının) yangın, dâhili su, duman ve GLKHHKNHT kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan bina ya da konutta doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı mal sahibine karşı doğan yasal sorumluluklarıdır.
• Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiraya verilmiş bina ya da konutlarda, Sigortalının (mal sahibinin) yangın, dâhili su, duman ve glkhhknhterör kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda kiralanan bina ya da konutta doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı kiracıya karşı doğan yasal sorumluluklardır.
• Komşuluk Mali Sorumluluk: Mal sahibi veya kiracı olarak bulunulan bina yada konutlarda, Mal sahibi ya da Kiracının yangın, dahili su, duman ve glkhhknhterör kapsamına giren herhangi bir olay sonucunda komşu bina ve/veya mal ya da eşyalarda doğrudan meydana gelecek zararlardan dolayı komşulara karşı doğan yasal sorumluluklar bu ek teminatların poliçeye dahil edilmiş olması kaydıyla poliçe kapsamında sayılacaktır.

İş durması
Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, sigortalı yerde Yangın ve ek teminatlardan dolayı rizikonun gerçekleşmesi halinde ticari faaliyetin hasarın meydana geldiği tarihi takip eden günden başlamak üzere 3 günden fazla bir süreyle tamamen durması halinde, sigortalıya ödenecek hasar bedelinin % 10’una kadar hiç bir şekilde 2.000.-(İKİBİN) TL yi geçmemek üzere ilave bir bedel iş durması tazminatı olarak ödenir.
Taşınan para
Sigortalının işyeri ve banka arasında şirket aracıyla ve bir şirket çalışanı ile yapacağı para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin, taşınmaları sırasında oluşabilecek kayıpları ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve kloz hükümleri dairesinde temin edilmiş olup bir olayda ve poliçe süresince sigortacının azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz. Yukarıda ki limit beher sefer ve azami limittir.

Emniyeti Suistimal
Sigortacı, sigortalının emrinde veya hizmetinde çalıştırdığı, SGK ya bağlı olarak ücret bordrolarına kayıtlı (aşağıda isim listesi bulunan) olan kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı bedeli geçmemek üzere, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A -4.5 maddesi hükmünce ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde temin edilir. Beher hadisede ödenecek tazminat tutarı üzerinden sigorta bedelinin %10’u oranında tenzili muafiyet uygulanır. Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A-4.6 Kıyafet değiştirerek veya selahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlık1ar teminat haricidir.

Hırsızlık/ Bina sabit tesisat hırsızlık
Sigortalı yerde ekli Hırsızlık Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dâhildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması şarttır. Açıkta bulunan emtialar poliçede özel not yazılmadığı takdirde teminat haricidir. Dekorasyon teminatı sigortalının bina maliki olması durumunda bina sigorta bedelinin % 10’u ile binanın maliki olmaması emtia / demirbaş bedelinin % 1’i ile sınırlıdır.

Kasa Hırsızlık

Kasada bulunan mevcut para ve kıymetli evrak aşağıdaki hükümler ve şartlar dâhilinde sigorta edilebilir.
• Sigorta para ve kıymetli evrakın toplam değeri üzerinden yapılır.
• Tazminat Kıymeti
• Paralar hakkında tazminat tutarı, hasar uğrayan paranın yazılı değeridir.
• Kıymetli evrakın tazminat tutarı iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.
Cam kırılması
Bina cephesine monte edilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun ya da olmasınlar bu teminat kapsamında değerlendirilecektir. Ekli Cam Kırılması Sigortası Genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları temin eder. Cam Kırılması sigortası Genel Şartlarının 2.d maddesinde yer alan Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar da teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Makine Kırılması ve Elektronik Cihazlar
• Elektronik Cihaz/Makine Kırılması Sigortalarında, sigorta bedeli “Yeni İkame Bedeli’ne” ( var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masrafları dahil ) eşit olmalıdır. Yeni İkame Bedeli, bir cihazın /makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek aynı kapasiteye sahip , yeni model cihazın/makinenin satın alma ve işler hale getirme bedelidir. Yeni İkame Bedeli üzerinden sigortalanmamış cihazlarda/makinelerde meydana gelebilecek bir hasar anında eksik sigorta kuralları uygulanacaktır.
• Hem elektronik hem de mekanik aksam ihtiva eden makinelerin elektronik kısımlarına ” Elektronik Cihaz Sigortası Türk Genel Şartları “, ( yangın poliçesinde verilen teminatlar hariç olmak üzere ), mekanik kısımlarına ise “Makine Kırılması Türk Genel Şartları” çerçevesinde teminat verilmiştir.
• Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma korozyon, erezyon, veya oksidasyondan, atmosferik vs. şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalar teminata dahil değildir.
• Belli bir süre kullanım sonrası aşınma sonucu değişmesi gereken ömürlü parçalar ( sigorta conta ,kayış, rulman, kırıcı, delici, kesici uçlar vs.) ile sarf malzemeleri ve elektronik bilgi işlem sistemlerinde kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart, ve düz metin formları ve benzer bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları teminata dahil değildir.
• Sigortalı makine/cihazlarda, voltaj iniş-çıkışları vb elektriksel nedenlere bağlı olarak oluşacak hasarlar; sözkonusu makine /cihaza bağlı kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, ve/veya gerekli regülatör ( voltaj düzenleyici ) sistemlerin bulundurulması şartıyla teminata dahil edilmiştir.
• Hasarlanan bir parçanın piyasadan temin edilememesi neticesi cihazın /makinenin kullanılmaz duruma gelmesi halinde ödenecek tazminat , hasarlı parçanın muadil bedelinden ibaret olacaktır.
• Her türlü yazılım/programlar, kayıtlı bilgiler ve bunların tekrar yükleme masrafları ile bilgisayar virüsleri etkisi sonucu meydana gelebilecek fiziksel hasarlar teminat haricidir.
• Sigorta konusu cihazların, üretici, satıcı veya ithalatçı firmaların yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (garanti kapsamı), teminat kapsamı haricidir.
• 10 yıl ve daha yaşlı olanlar cihaz ve makineler teminat kapsamı haricidir.

Ferdi Kaza
Sigortalının kendisi ile sigortalı yerde kaza tarihinden en az 30 gün öncesinden itibaren sigortalı çalıştırılanlar dâhil azami dört kişinin sigortalı mahalde bulundukları sürelerde uğrayabilecekleri kazalar için ekli ferdi kaza genel şartları ile kişi başına poliçede belirtilen bedel ile sınırlı olarak teminat verilmiştir.
Kaza Sonucu Ölüm Klozu : Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir.
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu : Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir .Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda, poliçe ihbara gerek olmaksızın tazminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi için münfesih olur.
• İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 6- a), b), c), d), e), f) ve g) halleri teminat kapsamı dışındadır.
• Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Madde 5-te belirtilen haller işbu sigorta kapsamı dışındadır.
• İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.
• İşbu poliçe üzerinde aksi belirtilmediği sürece, aşağıda yazılı olan iş kollarında, faaliyet gösteren kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında meydana gelecek olan kazalarferdi kaza sigortasında teminat haricidir;
• İnşaat / montaj / yıkım işlerinde çalışanlar
• Yüksek yerlerde çalışanlar(Anten kurucuları, cam silenler vb.)
• Havayolu uçuş personeli ve mürettebatı
• TSK personeli
• Madenler, taş ocakları, yer altı ve deniz altında çalışanlar
• Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı özelliği olan kimyevi maddeleri üreten, işleyen, imha eden, depolayan ve kullanan yerlerde çalışanlar
• Denizyolu, gemi ve tersane çalışanları ve bu faaliyetleri yürüten işletmelerde çalışanlar
• Polis ve silahlı güvenlik elemanları
• Haddehane çalışanları
İşveren Mali Sorumluluk

Teminat Kapsamı :
Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, ekli İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Özel Şartlar :
• İşbu poliçe, yukarıda yazılı faaliyet konusu ve yazılı adresler içinde yapılan mutad faaliyetler sonucu oluşabilecek hasarları teminat altına alır.
• Bir hasar vukuunda işçilerin SGK bordrolarına kayıtlı olmaları esastır.
• İşbu poliçe depo primli olarak tanzim edilmiştir. Poliçe bitiminde, kesinleşen brüt işçilik ücretleri sigorta şirketine bildirilecek, sigorta şirketi de poliçe net fiyatı ile poliçenin nihai primini hesaplayacaktır .Yıllık brüt işçilik ücretlerinin düşmesi halinde, prim iadesi yapılmayacaktır. Yıllık brüt işçilik ücretlerinin, poliçede belirtilen ücretleri aşması halinde, zeyilname düzenlenmesi sureti ile aradaki prim farkı Sigortalı / Sigorta ettirenden tahsil edilecektir.
• Herhangi bir kazanın ihbarında ,o tarihe kadarki devrelerin kesinleşen personel ücretlerine ait belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi şarttır.Bu belgelerin kazayı takip eden 30 gün içinde verilmesi gerekmektedir .Kesin rakamlar, sigorta başlangıcında bildirilen tahmini ödemeler yekunundan fazla ise,sigortacının sorumluluğu da aynı oranda azalacaktır.
• Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebinde bulunan kişiyle anlaşamaz, sulh olamaz ,kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez.
• Sigortalı adına tanzim edilmiş olan ve aynı mali mesuliyet teminatı tanım ve kapsamında ve yine aynı vadeli başka bir sigorta poliçesinin olması durumunda (müşterek sigorta) bu poliçe ile sigortacıya düşecek sorumluluk da, mevcut olan diğer sigorta poliçeleri dikkate alınacak olup, uygulanacak hasar ödeme oranı proporsiyon dahilinde gerçekleşecektir .Önceki poliçe sonraki poliçe ayırımı olan hallerde ise; çifte sigorta değerlendirmesi yapılmaksızın vade tarihi önce olan poliçe hangisi ise, o poliçe devreye girecek ve hasar ödemesi bu poliçeden yapılacaktır.Önceki poliçenin limitinin aşılması durumunda, sonraki poliçenin mali mesuliyet poliçesi teminatı devreye girecektir.
• Teminat, poliçe süresince toplamda kaza başına limit ile sınırlandırılmıştır.
• Yukarıda belirtilen teminat limitleri azami limitler olup, vefat ve sakatlık durumunda tazminat aktüeryal hesaplama ile tespit edilecektir.
• İşbu poliçe tanzim tarihine kadar hasarsız olmak kaydıyla düzenlenmiştir.

İstisnalar :
İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat dışında kalan hallere ilave olarak sigorta kapsamı dışında kalan durumlar;
• Asbest istisnası; Doğrudan veya dolaylı olarak asbest içeren ürünlerin, asbest fiberlerinin veya asbest tozlarının veya bunlardan herhangi birini ihtiva eden malların veya maddelerin imalatından, madenciliğinden, kullanımından, satışından, kurulumundan, incelenmesinden veya tetkikinden, yönetiminden, dağıtımından, varlığından tamamen veya kısmen kaynaklanan her türlü sorumluluk , hukuki masraflar da dahil olmak üzere, teminat kapsamı dışındadır.
• Silis istisnası; Doğrudan veya dolaylı olarak asbest içeren ürünlere, silis fiberlerine veya silis kumlarına veya herhangi bir formdaki silis maddesine maruz kalmak, bu maddenin varlığından, yenmesinden, solunmasından, emilmesinden tamamen veya kısmen kaynaklanan bedeni veya maddi zararlarından doğan her tülü sorumluluk teminat kapsamı dışındadır.
• Radyoaktivitenin sebep olduğu zararlar teminat kapsamı dışındadır. – İşverene iş kazası nedeniyle yansıyabilecek idari cezalar teminat haricidir.
• İşveren Sorumluluk genel şartları sigorta teminatının kapsamı madde 1 e atfen iş kazasının vukuu bulduğu tarihte SGK ya işveren tarafından resmi olarak bildirimi yapılmamış işçiler ile ilgili olarak işverene yansıyabilecek her türlü hukuki sorumluluk teminat haricidir.
• İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.

Ek Teminatlar :
• İşveren Sorumluluk Genel Şartları 2.madde A- 1 fıkrası; İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları teminata dahildir.
• İşveren Sorumluluk Genel Şartları 2.madde A- 2 fıkrası; İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları teminata dahildir.
• İşveren Sorumluluk Genel Şartları 2.madde B fıkrası; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları teminata dahildir .(İran,Irak, Suriye ve Afganistan hariç)

Üçüncü şahıs Sorumluluk
Teminat kapsamıI: İşbu poliçe ile, sigortalının riziko adresinde işletme faaliyetleri sırasında ve sigorta süresi içinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda;
• Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
• Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi sebebi ile ileri sürülebilecek tazminat talepleri, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümlerince ve poliçe üzerinde belirtilen bedeller/klozlar/özel şartlar /notlar çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

Özel şartlar:
• İşbu poliçede ödenecek tazminat tutarı Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ana teminat limitlerini aşamaz. Teminat poliçe süresince toplamda kaza başına limit ile sınırlandırılmıştır.
• Sigortalı adına tanzim edilmiş olan ve aynı mali mesuliyet teminatı tanım ve kapsamında ve yine aynı vadeli başka bir sigorta poliçesinin olması durumunda (müşterek sigorta) bu poliçe ile sigortacıya düşecek sorumlulukta, mevcut olan diğer sigorta poliçeleri dikkate alınacak olup, uygulanacak hasar ödeme oranı proporsiyon dahilinde gerçekleşecektir .Önceki poliçe sonraki poliçe ayırımı olan hallerde ise; çifte sigorta değerlendirmesi yapılmaksızın vade tarihi önce olan poliçe hangisi ise, o poliçe devreye girecek ve hasar ödemesi bu poliçeden yapılacaktır. Önceki poliçenin limitinin aşılması durumunda, sonraki poliçenin mali mesuliyet poliçesi teminatı devreye girecektir.
• İşbu poliçenin primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere dayanılarak hesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, verilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığına bakılacaktır. Başlangıçta alınan primin alınması gereken primden az olması durumunda, ödenecek tazminat miktarı da aradaki oran nispetinde azaltılacaktır.
• İşbu poliçe ile ilgili bir tazminat ödemesinin söz konusu olabilmesi için, tazminat ödenmesini icap ettiren hadisenin poliçe vadesi içinde olması ve olayın sebep ne olursa olsun, poliçe bitim tarihini takip eden on iki ay içinde sigorta şirketine ihbar edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ihbarlara konu teşkil eden olaylarla ilgili olarak sigorta şirketi sorumluluk taşımayacaktır. Bu sigorta ile sigortalının yukarıda adresi yazılı iş yerindeki mutat işlemin ifası esnasında ve poliçe müddeti içinde vukuu bulabilecek kazalar sebebiyle , üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek ölümlü /ölümsüz bedeni zararlar ile maddi zarar ve ziyanla ilgili taleplerin neticeleri temin edilmiştir.
• Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek tüm olayları hemen sigortacıya bildirmek zorundadır.
• Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol açabilecek bir olay meydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya yazı ile bildirmek ve istenen ek bilgiler ile her türlü belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür.
• Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebinde bulunan kişiyle anlaşamaz, sulh olamaz, kısmen veya tamamen sorumluluğunu kabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez.
• İşbu poliçe depo primli olarak tanzim edilmiştir. Poliçe bitiminde, kesinleşen yıllık ciro sigorta şirketine bildirilecek, sigorta şirketi de poliçe net fiyatı ile poliçenin nihai primini hesaplayacaktır .Yıllık cironun düşmesi halinde, prim iadesi yapılmayacaktır. Yıllık cironun, poliçede belirtilen ciroyu aşması halinde, zeyilname düzenlenmesi sureti ile aradaki prim farkı Sigortalı / Sigorta ettirenden tahsil edilecektir.
• İşbu poliçede sağlanan teminatlarla ilgili olarak meydana gelebilecek olan hasarlar, öncelikle sigorta konusu ile ilgili yaptırılması yasal olarak zorunlu olan sigortalardan karşılanacaktır .Zorunlu sigortalarının yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale gelmiş olması , süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu sigorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde, zorunlu teminatların üzerinde kalan kısım için işbu poliçe limitleri devreye girecektir

İstisnalar:
• Poliçede yazılı risklerin dışındaki sebeplerden dolayı oluşabilecek hasarlar teminat haricidir.
• Müşterilere verilmesi gereken ticari hizmetlerin gereği gibi sağlanmamasından kaynaklanan sorumluluk teminat haricidir.
• Ürün sorumluluk, ürün geri çekme, ürün garantisi ve Mesleki Sorumluluk teminat haricidir.
• Asbestos ile ilgili sorumluluk teminat haricidir.
• Radyasyon dolayısıyla oluşacak sorumluluk teminat haricidir.
• İş durması, kar kaybı vb.her türlü dolaylı hasarlar teminat haricidir.
• Sözleşmesel cezalar teminat haricidir.
• Emanete bırakılan ve/veya işlenmek üzere bırakılan 3.şahıs mallarına gelebilecek zararlar sonucu oluşabilecek sorumluluklar teminat haricidir.
• Her türlü motorlu araç ile ilgili sorumluluklar teminat haricidir.
• Hırsızlık-Emniyeti suistimal teminat haricidir.
• ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya bu ülkelerin hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar teminat haricidir.
• Yangın,duman,sis,buhar ve dahili su riskinden doğan sorumluluk teminat haricidir.
• Poliçe başlangıç tarihinden önce, sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar teminat haricidir.
• Garaj/otopark sorumluluk teminat haricidir.
• Çevre kirliliği teminat haricidir.
• Çapraz sorumluluk teminat haricidir. -Terör kaynaklı sorumluluğa bağlı tazminat talepleri teminat haricidir.
• Çalışılan yere, araziye, makine ve ekipmanlara verilebilecek zararlar teminat haricidir.
• Manevi tazminat talepleri teminat haricidir.
• İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.

Muafiyet :
• Beher hasarda asgari 100.-EUR olmak üzere hasarın %10 u oranında, tenzili muafiyet uygulanacaktır.
ASANSÖR SORUMLULUK

SİGORTANIN KONUSU KAPSAMI:
Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı,taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veyaasansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişilertarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, Türkiye Cumhuriyeti nin hukukisorumluluğa ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, yukarıda yazılı limitlere kadarAsansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıçerçevesinde ve 3.şahıs mali sorumluluk limitlerince teminat kapsamındadır.Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunanmahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki,hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.

ÖZEL ŞARTLAR:
• İşbu poliçede ödenecek tazminat tutarı Asansör Sorumluluk ana teminat limitleriniaşamaz. Teminat poliçe süresince toplamda kaza başına limit ilesınırlandırılmıştır.
• Sigortalı adına tanzim edilmiş olan ve aynı mali mesuliyet teminatı tanım vekapsamında ve yine aynı vadeli başka bir sigorta poliçesinin olması durumunda(müşterek sigorta) bu poliçe ile sigortacıya düşecek sorumlulukta, mevcut olandiğer sigorta poliçeleri dikkate alınacak olup, uygulanacak hasar ödeme oranıproporsiyon dahilinde gerçekleşecektir. Önceki poliçe sonraki poliçe ayırımı olanhallerde ise; çifte sigorta değerlendirmesi yapılmaksızın vade tarihi önce olanpoliçe hangisi ise, o poliçe devreye girecek ve hasar ödemesi bu poliçedenyapılacaktır. Önceki poliçenin limitinin aşılması durumunda, sonraki poliçenin mali mesuliyet poliçesi teminatı devreye girecektir. -İşbu poliçenin primi, sigortalının verdiği ve poliçede yazılı bilgilere dayanılarakhesaplanmıştır. Herhangi bir hasarda, verilen bilgilerin gerçeğe uygun olupolmadığına bakılacaktır. Başlangıçta alınan primin alınması gereken primden azolması durumunda, ödenecek tazminat miktarı da aradaki oran nispetindeazaltılacaktır.
• İşbu poliçe ile ilgili bir tazminat ödemesinin söz konusu olabilmesi için, tazminatödenmesini icap ettiren hadisenin poliçe vadesi içinde olması ve olayın sebep neolursa olsun, poliçe bitim tarihini takip eden on iki ay içinde sigorta şirketine ihbaredilmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak ihbarlara konuteşkil eden olaylarla ilgili olarak sigorta şirketi sorumluluk taşımayacaktır. Busigorta ile sigortalının yukarıda adresi yazılı iş yerindeki mutat işlemin ifasıesnasında ve poliçe müddeti içinde vukuu bulabilecek kazalar sebebiyle, üçüncüşahıslar tarafından ileri sürülebilecek ölümlü/ölümsüz bedeni zararlar ile maddizarar ve ziyanla ilgili taleplerin neticeleri temin edilmiştir.
• Sigortalı, gerekli kayıtları tutmak ve rizikoyu etkileyebilecek tüm olayları hemensigortacıya bildirmek zorundadır. -Sigortalı, bu sigorta kapsamında tazminat talebine yol açabilecek bir olaymeydana geldiğinde, bunu hemen sigortacıya yazı ile bildirmek ve istenen ekbilgiler ile her türlü belgeyi sigortacıya iletmekle yükümlüdür.
• Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sigortalı kendisinden tazminat talebindebulunan kişiyle anlaşamaz, sulh olamaz, kısmen veya tamamen sorumluluğunukabul veya ikrar edemez veya tazminat ödeyemez.

İSTİSNALAR:
• Poliçede yazılı risklerin dışındaki sebeplerden dolayı oluşabilecek hasarlar teminat haricidir.
• İş durması, kar kaybı vb. her türlü dolaylı hasarlar teminat haricidir.
• Sözleşmesel cezalar teminat haricidir.
• Yangın, duman, sis, buhar ve dâhili su riskinden doğan sorumluluk teminat haricidir.
• -Poliçe başlangıç tarihinden önce, sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar teminat haricidir.
• Çapraz sorumluluk teminat haricidir.
• Terör kaynaklı sorumluluğa bağlı tazminat talepleri teminat haricidir.
• Çalışılan yere, araziye, makine ve ekipmanlara verilebilecek zararlar teminat haricidir.
• Manevi tazminat talepleri teminat haricidir.
• İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BM yaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminat sağlamaz.
MUAFİYET:
• Beher hasarda asgari 100.-TL olmak üzere hasarın %10 u oranında, tenzilimuafiyet uygulanacaktır.
OTOPARK SORUMLULUK
Teminat Kapsamı :Sigortalının yukarıda yazılı bulunan adresteki işletmeye emanet edilen araçlarıngiriş-çıkış ve manevraları esnasında çarpma ve çarpılma sonucu meydanagelebilecek maddi zararlar 3.şahıs mali sorumluluk limitlerince teminatkapsamındadır.
Muafiyet: Beher ve her hasarda kesinleşmiş hasar tutarının % 25 i oranında tenzilimuafiyet uygulanacaktır.
Teminat : Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarınınuygulanabilir hükümleri geçerlidir.
İstisnalar :
• Sigortalının mezkur işyerinde çalıştırdığı personelin her türlü tazminat talepleri,
• Mezkur işyerinin sınırları haricinde meydana gelen olaylardan kaynaklanan
• sorumluluklar,
• Yola çıkan nakil vasıtalarının kullanılmasından doğacak mali mesuliyetler ile, bu
• vasıtalarla yapılan yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kazalardan
• kaynaklanan sorumluluklar,
• Asbestle ilgili her türlü sorumluluk,
• Çapraz Sorumluluklar,
• Netice Zararları,
• Manevi Tazminatlar ,
• Nakdi cezalar ile ceza davalarına ait her türlü masraflar,
• Elektromanyetik Alan/Radyasyon İstisnası,elektrik enerji hatları ya da elektrikleçalışan her türlü ürünün yaydığı, elektro manyetik alan veya radyasyon da dahilolmak üzere, elektromanyetik alan/elektromanyetik radyasyonun insanlarda yolaçtığı hastalık veya diğer her türlü rahatsızlık ,(fiziksel veya fiziksel olmayan)veya bir mülkün değerinde meydana gelen azalma sonucunda oluşan hasar veyazararlar .
• Gümrük idareleri veya diğer resmi otoriteler tarafından araçların müsadereedilmesi halleri dolayısı ile olabilecek kazalar,
• Beyan edilen kapasiteden fazla araç bulunması nedeni ile meydana gelenhadiseler,
• Mezkur işyerinin sınırları haricinde meydana gelen olaylardan kaynaklanansorumluluklar,
• Yola çıkan nakil vasıtalarının kullanılmasından doğacak mali mesuliyetler ile, buvasıtalarla yapılan yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kazalardankaynaklanan sorumluluklar,
• 3.A.7 paragrafı hilafına yangın,infilak,dahili su,duman riskinden doğansorumluluklar,
• 3.A.6 paragrafı hilafına GLKHHKNH-Terör riskinden doğan sorumluluklar,
• Ürün ve Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamına giren risklerden kaynaklanantazminat talepleri,
• Valeparking hizmetleri esnasında sigortalının bakım ve gözetimine bırakılanaraçların göreceği zararlar,
• Tamamen veya kısmen oluşacak hırsızlık hasarları,
• İşletme sahibinin (kendi namına işleten dahil) yanında çalıştırdığı veya ef’al vehareketlerinden hukuken sorumlu bulunduğu kimselerin ağır kusuru veya kastihareketi,
• Deneme seferleri,
• Otoparka /garaja bırakılan müşteri araçlarının Karayolları Trafik kanunuhükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler, uyuşturucumaddeler veya alkol almış kişiler tarafında kullanılması sırasında meydana gelenzararlar teminat haricidir.
• Otopark/garaj ile ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda olduğutrafik sigortasını yaptırmak zorundadırlar.
• İş bu sigorta sözleşmesi, BM yaptırımları uygulanan herhangi ülke ve BMyaptırım yasaları ve düzenlemelerini ihlal eden herhangi konu iş ile ilgili teminatsağlamaz.
Diğer Şartlar :Sigortalı, işyerinde, yürürlükte bulunan Mevzuata uymayı, teknik bakımdan gerekliönlemleri almayı ve bunları uygulamayı taahhüt eder.
Sigortalı :İşletmedeki giriş-çıkışlar ile ilgili gerekli kayıtları tutacak sigortacıtarafından talep edilmesi halinde bunları sigortacıya ibraz edecektir.