Yöneticinin Sorumlulukları

Yöneticinin sorumluluğu

Apartman yöneticisi Kat Mülkiyeti Kanunu 38. maddesi uyarınca kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olup yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetici hizmet nedeniyle kendisine bıraklılan bir kısım malları ve mevduatı yönetim görevi haricinde şahsi amaçları veya başka şahıslara çıkar sağlamak amaçıyla kullandığı takdirde Türk ceza kanunu 155. Maddesi uyarınca Güveni kötüye kullanma suçun dan yargılanması söz konusu olacaktır.Aşağı da belirtilen görevlerini yerine getirmemesi halinde hukuki olarak da sorumlu olacaktır.

– Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi ; ( karar defterinde yazılanlar esas alınacaktır.)

– Gayrimenkulün amaçına Uygun olarak kullanılması ,korunması bakımı,onarımı ve yönetmeliğe Uygun şekilde idare edilmesi.

– Gayrimenkulün Kat Mülkiyeti Kanunun da sigorta edilmesi ve risk raporlarının hazırlanması.

– Gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma,onarım,temizlik,bakım işleri ve asansör ve doğalgaz(kalorifer),sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planın da gösterilen zaman da,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim deki ilk ayı içinde,kat maliklerinden avans olarak gereken miktarda paraların toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde,geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

– Gayrimenkulun yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü,ortak kullanım alanlarının borçlarının ödenmesi.ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa , bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

– Gayrimenkulün tamamını ilgilendiren tebligatın kabulü;

– Gayrimenkulün ilgilendiren tedbirlerin alınması veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması.; (Kat mülkiyeti kanunların güncel takibi bu sebepten ötürü önem arz etmektedir.)

– Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı(şahıs ve daire ayrım yapmaksızın) dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının KMK kütüğüne tescil ettirilmesi

– Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere anlaşılan bir bankada kendi adına ve apartman yöneticisi sıfatı gösterilmek üzere, hesap açtırılması;

– Kat maliklerinin Kmk nın gerektirdiği şekilde toplantıya çağrılması.

– Apartman için risk raporu alınıp, risk olabilicek bölgeler için önceden tedbirlerin alınması.

-Yıllık işletme projesinin hazırlanıp onaylatılması.( Yıllık işletme projesi toplantısında ,toplantıya katılmayanlara tebligat gönderilmesi ve işletme projesindeki kararlardan hükümlü olması.)

-Karar ve işletme defterlerinin noterden tasdiki.
-Personel ile (kapıcı,güvenlik görevlisi vb) sözleşmeler yapmak.

-SSK prim bordraları tanzim etmek çalışma bakanlığına işe başlayan personeli yasal sürelerde bildirmek.

-Personel kıdem tazminatı fonu oluşturmak.

-Kaloriferci belgesi ve asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemleri takip etmek(Düzenli bakımlarını yapılması )

-Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periyodik bakımları yaptırmak.

-Giriş kapısına yöneticinin ad-soyad ve telefon numarasının yazılması

-Apartman adına dışarıdan alınan hizmetler için sözleşme yapmak.

-Apartmanın 3.şahıslara vereceği hasarların tedbirini almak.

Yöneticiler temsil ettikleri daire sakinlerinin çıkarlarını korumak,yönetim görevi süresince bir yöneticeden bekleneceği gibi şekilde kararlar almak ve uygulamak zorundadır.
yukarıda sayılı görev ve yükümlülükleri yerine getirmeyen yöneticiler bir vekil gibi sorumlu oldukları kat maliklerinin bu sebeple uğramış oldukları zararları karşılamakla yükümlüdür.

Reel Yönetim